Eu

Tento projekt:

 

Šablony II pro Základní školu

a Základní uměleckou školu, Zliv

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011886

 

je spolufinancován Evropskou unií

  

V rámci tohoto projektu získá škola finanční prostředky na zaměstnání školního psychologa po dobu dvou let, 14 učitelů absolvuje další vzdělávání v oblasti rozvíjení matematické a čtenářské gramotnosti, 5 učitelů ZUŠ absolvuje vzdělávání v oblasti cizích jazyků a informačních technologií, po dobu dvou let bude financována činnost čtenářského klubu a doučovacích skupin, dále bude financováno zapojení odborníka do výuky, sdílení zkušeností z různých škol a činnost kariérního poradce. ZUŠ uspořádá projektový den.